iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 398 Words in this directory beginning with the letter F.
Faak - Often
Ofte - Old Frisian
Faaks - Maybe/Perhaps
Faam - Girlfriend
Fabryk - Factory
Fakânsje - Vacation/Holiday
Fakatuere - Job opening
Fal - Fall
Ik
Fâldzje - Fold
Fâle - Trap
Falle - Fall
Wy, jim, sy, jo
Fallen - Fallen
Present Perfect
Falsk - False/Evil
Falst - Fall

Falt - Falls
Hy, sy, it
Famke - Girl
Famkes - Girls
Fan - Of

Fon - Old Frisian
Fang - Catch
Ik
Fange - Catch
Wy, jim, sy, jo
Fangst - Catch

Fangt - Catches
Hy, sy, it
Fanke - Girl
Fannacht - Tonight/Last night
Fansels - Of course/Obviously
Fantasearje - Fanatasize
Fantastysk - Fantastic
Farsk - Fresh
Farwe - Color/Colour/Hue/Paint
Farwol - Farewell
Fazelje - Whisper
Fear - Feather

Fearke - Smaller
Fearen - Feathers
Fearker - Binoculars
Fearnsjier - Quarter of a year
Fearrekiker - Binoculars
Febrewaris - February
Fee - Fairy
Feest - Feast/Party
Feilich - Safe/Secure
Feilige - Adjective
Feint - Boyfriend
Ferantwurdlik - Responsible/Answerable
Ferantwurdlike - Adjective
Ferantwurdlikheden - Responsibilities
Ferantwurdlikheid - Responsibility
Ferantwurdzje - Answer for/Justify
Feravensearje - Disarray/Disarrange
Ferbân - Connection/Relation
Ferbean - Ferbidden
Ferbetterje - Improve
Ferbine - Connect/Link
Wy, jim, sy, jo
Ferbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure
Ferbline - Blinded
Ferbod - Prohibition
Ferbyldzje - To imagine
Ferbyn - Connect/Link
Ik
Ferbynst - Connect/Link

Ferbynt - Connects/Links
Hy, sy, it
Ferdegigje - Defend
Ferdivedaasje - Entertainment
Ferdjipje - To think deeply
Ferdjipping - Floor/Story
Ferdomme - Damn
Ferdôve - Deafened
Ferdôvje - To numb/Deafen
Ferdrach - Treaty/Pact
Ferdûbelje - To double
Ferdwûn - Disappeared
Fereale - In love
Ferfier - Transport
Ferfyskje - Refresh
Fergean - Perish/Rot
Fergees - For free
Fergetten - Forgotten
Fergoed - Forever
Fergoedzje - Reimburse. Compensate
Fergrieme - Wasting/Spill/Mess up
Fergrutglês - Magnifying glass/Reading glass
Fergûchelje - Mislead/Deceive
Ferhaal - Tale/Story
Ferhalen - Tales/Stories
Ferheard - Surprised/Amazed/Astonished
Ferhûdzje - Molt/Exuviate/Peel
Ferhûgje - Looking forward to/Rejoice
Feriene Steaten - United States
Ferieniging - Association
Ferienigje - Unite
Ferjeffenis - Forgiveness
Ferjit - Forget
Ik
Ferjit - Forgets
Hy, sy, it
Ferjitlik - Forgetful
Ferjitst - Forget

Ferjitte - Forget
Wy, jim, sy, jo
Ferkâlden - Having a cold
Ferkâldzje - Having a cold
Ferkeapest - Sell

Ferkeapet - Sells
Hy, sy, it
Ferkeapje - Sell
Ik, wy, jim, sy, jo
Sella - Old Frisian
Ferkeard - Wrong

Ferkearde - Adjective
Ferkeardeling - Bad person
Ferkiezing - Election
Ferklaaie - Dressing up
Ferklearje - Explain/Declare
Ferkoarting - Shortening
Ferkocht - Sold
Same as 'Ferkoft'
Ferkofst - Sold
Ferkoft - Sold
Ik, hy, sy, it
Ferkoften - Sold
Wy, jim, sy, jo
Ferkrêftsje - Rape
Ferkrûmelje - Crumble/Molder/Moulder
Ferkwânselje - Squander
Ferlet - Need for something
Ferliede - Seduce/Tempt
Ferlieder - Seducer
Ferliezer - Loser
Ferline - Past
Ferljochting - Lighting/Illumination
Ferlykje - Compare
Fermeitsje - To amuse/Entertain
Ferminderje - Reduce/Decrease
Fermoardzje - To kill
Fermoeden - Suspicion/Presumption
Ferneamd - Famous
Ferneame - To name
Ferneatigje - Destroy
Berenda - Old Frisian
Ferneatigje - Destroyed
Fernuverje - To marvel/Surprise
Feroardielje - Condemn/Sentence
Feroaring - Change/Alteration
Feroverje - Conquer/Capture
Ferriede - Betray/Betrayed
Ferrieder - Traitor
Fersikering - Insurance
Ferskate - Several
Ferske - Song
Ferskes - Songs
Ferskil - Difference
Ferskillen - Differences
Ferskining - Appearance
Ferskôwe - Shift/Move/Postpone
Ferskûl - Hideout/Shelter/Hiding place
Ferskynsel - Phenomenon
Ferslachjouwer - Reporter/Newshawk
Ferslaving - Addiction
Ferslein - Defeated
Fersliepe - Overslept
Fersline - Devour
Fersoargje - Take care of/Nuture
Ferspriede - To spread/Distribute
Fersriklik - Horrible/Terrible

Fersriklike - Adjective
Ferstân - Understanding/Mind/Intelligence/Brain/Sense
Ferstean - Understand
Fersteure - To disturb
Ferstjoerskosten - Shipping cost
Ferstoarn - Passed away/Died
Fersyk - Request
Fertarje - Digest
Fertel - Tell
Ik
Fertelle - Tell
Wy, jim, sy, jo
Ferteller - Narrator/Storyteller/Teller
Fertelst - Tell
Fertelt - Tells
Hy, sy, it
Fertinking - Suspicion
Fertoarje - Wither
Fertocht - Suspicious
Fertochte - Suspect
Fertokker - Seducer/Tempter
Fertriet - Sorrow/Grief/Sad
Fertrietich - Sad
Fertrou - Trust
Ik
Fertroust - Trust
Fertrout - Trusts
Hy, sy, it
Fertrouwe - Trust
Wy, jim, sy, jo
Fertrouwen - Trust
Fertsjinje - Earn
Ik, wy, jim, sy, jo
Fertsjinnest - Earn
Fertsjinnet - Earns
Hy, sy, it
Fertsjinstlik - Deserving/Meritorious/Deservingly
Ferûntskuldigje - Apologize/To excuse
Fervje - To paint
Ferwaarleazgje - Neglect
Ferwaarmje - To heat/Stoke/Calorify
Ferwacht - Expect
Ik
Ferwacht - Expects
Hy, sy, it
Ferwachtsje - Expect
Wy, jim, sy, jo
Ferwachtst - Expect
Ferwiderje - Delete
Ferwiidzje - Widen/Broaden
Ferwikselje - Swap
Ferwûnje - To injure/Wound
Ferwurkje - Processing/Digestion
Fêst - Fixed/Solid
Fet - Fat

Fette - Adjective
Fia - Via
Fieding - Nutrition
Fiel - Feel
Ik
Fiele - Feel
Wy, jim, sy, jo
Fielst - Feel

Fielt - Feels
Hy, sy, it
Fier - Celebrate
Ik
Fier - Far

Fiere - Adjective
Fierder - Further
Fiere - Celebrate
Wy, jim, sy, jo
Fierst - Celebrate
Fiert - Celebrates
Hy, sy, it
Fiif - Five
Fijân - Foe/Enemy

Fyand - Old Frisian
Fijannen - Foes/Enemies
Fiktoarje - Victory
Film - Film/Movie
Filmke - Adjective
Filter - Filter
Fine - Find
Wy, jim, sy, jo
Finger - Finger

Fingerke - Smaller
Fingers - Fingers
Finsk - Finnish
Finster - Window

Finsterke - Smaller
Finsters - Windows
Finzen - Caught/Captive
Finzene - Prisoner
Finzenis - Jail/Prison
Fioele - Violin
Firus - Virus
Fisk - Fish
Fisken - Fish
Plural
Fisker - Fisher
Fiskje - To fish
Fiver - Pond

Fiverke - Smaller
Fivers - Ponds
Fjild - Field

Feld - Old Frisian
Fjilden - Fields
Fjildmûs - Field mouse
Fjirde - Fourth
Fjirring - Attic/Loft
Fjirtjin - Fourteen
Fjochtet - Fights
Hy, sy, it
Fjochtsje - Fight
Ik, wy, jim, sy, jo
Fjochtst - Fight
Fjoer - Fire
Fjurke - Smaller
Fjoerbang - Really scared
Fjoerbenaud - Really scared
Fjoermasine - Lighter
Fjoeroanstekker - Lighter
Fjoertoer - Lighthouse
Fjoerwurk - Fireworks
Fjouwer - Four
Flagge - Flag
Flaggen - Flags
Flâns - Rift
Flater - Mistake
Flean - Fly
Ik
Fleane - Fly
Wy, jim, sy, jo
Fleanfjild - Airport
Fleanmasine - Plane/Airplane/Aeroplane
Fleanst - Fly

Fleant - Flies
Hy, sy, it
Fleantúch - Plane/Airplane/Aeroplane
Flearemûs - Bat
Animal
Fleis - Flesh/Meat
Flesse - Bottle
Fleske - Adjective
Flessen - Bottles
Fleurich - Cheerful
Flier - Floor
Flinter - Butterfly
Flitsebôge - Handbow
Flitsepylk - Arrow of handbow
Flitsje - Shooting arrows
Floed - Flood
Flod - Old Frisian
Floite - Flute
Flok - Curse
Fluch - Fast
Flugge - Adjective
Flugger - Faster
Fluorder - Road worker
Flústerje - Whisper
Fnaskje - Chew on something
Fnittelje - Tinkering/Putter
Foalle - Foal
Foan - Tip/Gratuity
Foar - For

For - Old Frisian
Foaral - Especially
Foarâlden - Ancestors/Forefathers/Forelders
Foarby - Over/Past/Beyond
Foarbyld - Example
Foarbylden - Examples
Foardiel - Advantage/Benefit
Foarholle - Forehead
Foarich - Previous
Foarige - Adjective
Foarjier - Spring
Foarke - Fork
Foarlêze - Read aloud
Foarm - Form
Foarnamme - First name
Foarnamwurden - Pronouns
Foarsichtich - Careful/Cautious
Foarsichtige - Adjective
Foarsitter - Chairman
Foarslaan - Suggest/Propose
Foarspelle - Predict
Foarste - First
Foarstelle - Introduce/Imagine
Foarút - Ahead
Fochst - Fought
Focht - Fought
Ik, hy, sy, it
Fochten - Fought
Wy, jim, sy, jo
Foel - Fell
Ik, hy, sy, it
Foelen - Fell
Wy, jim, sy, jo
Foelst - Fell
Foet - Foot

Foetsje - Smaller
Fokse - Fox
Fol - Full

Folle - Adjective
Ful - Old Frisian
Folchoarder - Ranking/Order
Folgest - Follow

Folget - Follows
Hy, sy, it
Folgje - Follow
Ik, wy, jim, sy, jo
Folgjende - Next
Folje - Fill
Folk - Folks, People
Folle - Full/Much
Folslein - Wholly/Fully/Completely

Folsleine - Adjective
Folwoeksen - Adult/Grown up
Forantwurdzje - Answer for/Justify
Older
Forbjusterje - Confuse/Baffle/Obscure
Older
Forbod - Prohibition
Older
Fordegigje - Defend
Older
Forgees - For free
Older
Forgetten - Forgotten
Older
Forhael - Tale/Story
Older
Forkâldzje - Having a cold
Older
Forsriklik - Horrible/Terrible
Older
Fortel - Tell
Older
Fortriet - Sorrow/Grief/Sad
Older
Fortrou - Trust
Older
Foto - Picture/Photo
Fraach - Question
Fraachje - Smaller
Frachtwein - Truck/Lorry
Fragen - Questions
Frankryk - France
Frânsk - French
Frede - Peace
Frethe - Old Frisian
Freed - Friday
Freegje - Ask
Ik, wy, jim, sy, jo
Fregest - Ask
Freget - Asks
Hy, sy, it
Freon - Friend

Friūnd - Old Frisian
Freondinne - Girlfriend
Freonlik - Friendly
Freonskip - Friendship
Fretsek - Guzzler
Fries - Frisian
Person
Frieze - Freeze
Friezen - Frisians
Friezinne - A Frisian female
Frij - Free

Frī - Old Frisian
Frijbûtser - Freebooter/Filibuster
Frijfaam - Single/Bachelor
Female
Frijfeint - Single/Bachelor
Male
Frijheid - Freedom

Frydom - Old Frisian
Frijlitte - Release
Frijmitselder - Freemason
Frijwilliger - Volunteer
Frjemd - Weird/Strange/Odd
Frjemde - Stranger
Framede - Old Frisian
Froast - Frost
Frou - Wife/Woman
Froulju - Women
Fruchtber - Fertile/Fruitful
Frysk - Frisian

Fryske - Adjective
Fryslân - Friesland/Frisia
Fûgel - Bird

Fûgeltsje - Smaller
Fûgelferskrikker - Scarecrow
Fûgelnêst - Bird's Nest
Fûgels - Birds
Fulkaan - Vulcano
Fûn - Found
Fûnds - Fund
Funksje - Function
Fuorje - Feed
Ik, wy, jim, sy, jo
Fuorrest - Feed
Fuorret - Feeds
Hy, sy, it
Fuort - Away/Gone
Fuortbringe - Take out/See off
Fuortdriuwe - Drive away
Fuortendalik - Immediately
Fuortgean - To leave
Fuorthelje - Remove
Fuortjeie - Chase away
Fuortride - Ride away
Fuortslûpe - Sneak away
Fuortstjoere - Send away
Fuorttriuwe - Push away
Fuotbal - Football/Soccer
Fuotbalje - Football/Soccer
Fuotgonger - Foot passenger/Pedestrian
Fuotpaad - Foothpath/Sidewalk/Walkway
Fuotten - Feet
Fusearje - Merge
Fûst - Fist
Fyftjin - Fifteen
Fyn - Find
Ik
Fynst - Find
Fynt - Finds
Hy, sy, it
Fyts - Bicycle/Bike


Submit a Word