iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 142 Words in this directory beginning with the letter G.
Gâns - Entire

Gânze - Adjective
Garaazje - Garage
Garandearje - Guarantee
Garânsje - Warranty
Gas - Gas
Gau - Fast/Quick
Gean - Go
Ik
Geane - Go
Wy, jim, sy, jo
Gear - Done
Food is well-cooked
Gearbringe - Bring together
Gearfetsje - Summarize/Wrap up
Gearfetting - Summary
Gearkomme - Come together
Gearkomst - Meet up/Meeting
Gearlûke - Constrict/Contract
Gearwurkje - Working together
Geast - Ghost
Geasten - Ghosts
Geastlik - Mentally/Spiritual
Gebiet - Area
Gebou - Building

Timber - Old Frisian
Gebrûker - User
Gefaarlik - Dangerous

Gefaarlike - Adjective
Gefoel - Feeling
Gefoelens - Feelings
Gefoelich - Sensitive
Gefolch - Consequence/Outcome
Geheim - Secret
Geheimsinnich - Secretive/Mysterious
Gehûch - Memory
Geit - Goat
Gek - Crazy
Gekke - Adjective
Gelikens - Equality
Gelokkich - Happy/Lucky
Gelokkige - Adjective
Gelyk - Right/Even
Gemeente - Township
Gemien - Mean/Common
Generaasje - Generation
Genêslik - Curable
Genietsje - Enjoy
Genēta - Old Frisian
Genôch - Enough
Geografy - Geography
Gers - Grass
Klaaifrysk
Gerskrûper - Sand lizard
Gerûs - Rustle
Gesicht - Face
Geskikt - Suitable/Fit/Suited
Geskink - Gift/Present
Gewente - Habit/Wont
Gewicht - Weight
Gewoan - Just
Gie - Went
Ik, hy, sy, it
Giel - Yellow

Giele - Adjective
Giene - Went
Wy, jim, sy, jo
Giest - Go
Giest - Went

Past Tense
Giet - Goes
Hy, sy, it
Gif - Poison
Gitaar - Guitar
Gizel - Hostage
Gizelje - Take hostage
Gjers - Grass
Wâldfrysk
Gjin - None
Gjinien - No one/Nobody
Gjirrich - Griping/Stingy
Glêd - Slippery
Glêdens - Smoothness/Slipperiness
Gleon - Candent/Red-hot
Gleonhyt - Glowing hot
Glês - Glass

Glêske - Smaller
Glêzen - Glasses
Gluorje - Peek
Glûpe - To sneak
Glydbaan - Slide
Slide in kindergarten
Glydzje - Slide
Gniis - Grin
Gnoarje - Growl
Gnobbich - Thievish
Gnyskje - Grin
Goadinne - Goddes
Goarre - Pandemic
Goddeleas - Godless
Godlik - Godlike
Godtsjinst - Religion
Goed - Good
Goeie - Adjective
Goedkeap - Cheap

Goedkeape - Adjective
Goedkeaper - Cheaper
Goedkeapst - Cheapest
Goeie dei - Good day
Goeie jûn - Good evening
Goeie middei - Good afternoon
Goeie moarn - Good morning
Goes - Goos
Gom - Gum/Eraser
Gong - Hall/Lobby/Corridor/Hallway/Gangway
Goud - Gold

Goldne - Old Frisian
Gouden - Golden
Gelden - Old Frisian
Goudfisk - Goldfish
Graach - Would like to
Grânzgje - Growl
Grappich - Funny
Great - Big/Large/Tall
Older
Grêf - Grave
Greide - Meadow
Greides - Meadows
Griem - Spill
Ik
Grieme - Spill
Wy, jim, sy, jo
Griemst - Spill
Griemt - Spills
Hy, sy, it
Grien - Green

Griene - Adjective
Grienlân - Greenland
Griente - Vegetable/Greens
Grif - Sure
Griis - Grey

Grize - Adjective
Grikelân - Greece
Grins - Border
(Also Groningen, neighbour province)
Grinzen - Borders
Groei - Grow
Ik
Groeie - Grow
Wy, jim, sy, jo
Groeist - Grow
Groeit - Grows
Hy, sy, it
Grot - Cave
Groun
Older
Grûn - Ground
Grut - Big/Large/Tall

Grutte - Adjective
Grat, Stōr - Old Frisian
Grutsk - Proud

Stolta - Old Frisian
Grutskens - Pride
Grutst - Biggest/Largest/Tallest
Grutter - Bigger/Larger/Taller
Grûzelich - Dingy
Gryksk - Greek
Grymtosk - Something terrifying
Gûchelder - Magician
Gûchelje - Juggle
Gûl - Crying/Cry
Ik
Gûlbek - Crybaby
Gûle - Crying
Wy, jim, sy, jo
Gûlst - Cry
Gûlt - Crying
Hy, sy, it
Guod - Goods/Stuff
Guon - Some
Guozzen - Geese


Submit a Word