iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 188 Words in this directory beginning with the letter H.
Haadletter - Capital letter
Haadstêd - Capital
Haadstik - Chapter
Haadstikken - Chapters
Haai - Shark
Hage - Hedge
Hagel - Hail
Hagelstoarm - Hailstorm
Hakje - Chop
Ik, wy, jim, sy, jo
Hakke - Heel
Hakkest - Chop
Hakt - Chops
Hy, sy, it
Hâld - Hold/Love
Ik
Hâldber - Durable
Hâlde - To keep
Hâlden - Hold
Wy, jim, sy, jo
Hâlding - Attitude/Pose
Hâldst - Hold/Love
Hâldt - Holds
Hy, sy, it
Halsbân - Necklace
Hammer - Hammer
Hân - Hand

Hantsje - Smaller
Handich - Handy/Skilful
Hândoek - Towel
Hannel - Trade
Hannen - Hands
Hânskuon - Gloves
Hantearje - Handle/Manage
Hantekening - Signature
Har - Her
Harkest - Listen
Harket - Listens
Hy, sy, it
Harkje - Listen
Ik, wy, jim, sy, jo
Harmony - Harmony
Harren - Their
Harsens - Brain
Hart - Deer
Hast - Almost/Nearly
Hast - Have

Hat - Has
Hy, sy, it
Hauk - Hawk
Haven - Harbor
Haw - Have
Ik
Hawwe - Have
Wy, jim, sy, jo
Hazze - Hare
Hea - Hay
Heaberch - Haystack
Heafoarke - Pitchfork
Heak - Hook
Heal - Half
Half - Old Frisian
Healwei - Half(way)
Healwiis - Crazy
Hear - Hear
Ik
Hear - Lord
Hearlik - Delicious/Yummy/Tasty/Nice
Hearre - Hear
Wy, jim, sy, jo
Hearsker - Ruler
Like a king
Hearskje - To rule
Hearst - Hear
Heart - Hears
Hy, sy, it
Heech - High

Hege - Adjective
Hâch - Old Frisian
Heuch - Dialect
Heechste - Highest
Hêf - Sea
Older
Heger - Higher
Hegeskoalle - High school
Heit - Father/Dad
Heitelân - Homeland/Fatherland
Hekse - Witch
Hel - Hell
Held - Hero
Helm - Helmet
Help - Help
Ik
Helpe - Help
Wy, jim, sy, jo
Helpst - Help
Helpt - Helps
hy, sy, it
Herberch - Hostel
Hert - Heart

Hertsje - Smaller
Herteleas - Heartless
Hertoanfal - Heart attack
Hertsear - Heartbroken/Heartache
Heuvel - Hill
Hichtefrees - Height fear
Hie - Had
Ik, hy, sy, it
Hiel - Wholly/Fully/Whole

Hiele - Adjective
Hielal - Universe
Hielendal - Wholly/Fully/Completely
Hielje - Heal
Hiele - Adjective
Hielkrêftich - Medicinal/Healing
Hieltyd - All the time/Always
Hiem - Yard/Property
Hiemside - Homepage
Hiene - Had
Wy, jim, sy, jo
Hier - Hair
Hierboarstel - Hairbrush
Hiere - Hire
Hieren - Hairs
Hierrich - Hairy
Hierrige - Adjective
Hiest - Had
Hikke - Fence
Hikken - Fences
Hillich - Holy
Him - Him
Himmel - Heaven
Himmelje - To clean
Himmelsk - Heavenly
Hingest - Hang
Hinget - Hangs
Hy, sy, it
Hingje - Hang
Ik, wy, jim, sy, jo
Hinne - Away/To
Histoarje - History
Hja - They
Hjeldagen - Holidays
Hjerst - Fall/Autumn
Hjir - Here
Hjirboppe - Up here
Hjirefter - Behind this
Hjirfan - Hereof/Of this
Hjirnei - Thereafter/After this
Hjirop - Hereon/On this
Hjirre - Here
Hjirtroch - Hereby/Because of this
Hjitte poeiermolke - Hot chocolate
Hjoed - Today
Hoale - Hole
Hoanne - Rooster/Cock
Hoannen - Roosters
Hoarn - Horn
Hoe - How

Ho - Old Frisian
Hoech - Need
Ik
Hoechst - Need
Hoecht - Needs
Hy, sy, it
Hoege - Need
Wy, jim, sy, jo
Hoeke - Corner
Hoekje - Smaller
Herne - Old Frisian
Hoi - Hey/Hello/Hi
Hok - Cabin/Shed/Barn
Hokje - Smaller
Hokfoar - What for
Hokker - Which
Hold - Held/Loved
Ik, hy, sy, it
Holden - Held/Loved
Wy, jim, sy, jo
Holdst - Held/Loved
Hollân - Holland
Hollânsk - Dutch

Hollânske - Adjective
Holle - Head

Holtsje - Smaller
Hollen - Heads
Hommels - Suddenly
Hongarije - Hungary
Hoop - Hope
Hoopje - Hope
Ik, wy, jim, sy, jo
Hooplik - Hopefully
Hoopt - Hopes
Hy, sy, it
Hopest - Hope
Hoppe - Horse
Childish
Hormoanen - Hormones
Hotel - Hotel
Houlik - Marriage
Houlikreis - Honeymoon
Houn - Dog, Hound
Older
Hout - Wood
Houterich - Woody
Houtskoal - Charcoal
Hûd - Hide/Skin
Hûn - Dog

Hûntsje - Smaller
Hûndert - Hundred
Hûnger - Hungry
Huning - Honey
Hurd - Hard
Hurd - Hearth/Fireplace
Hurder - Harder
Hurdst - Hardest
Hûs - House
Hûske - Smaller

Hús - Dialect
Húsbist - Pet
Húsdier - Pet
Húshâlding - Household
Húslik - Homely
Hûzen - Houses
Húzje - Build
Hwa - Who
Older
Hwannear - When
Older
Hwant - Because
Older
Hwat - What
Older
Hwer - Where
Older
Hwerom - Why
Older
Hy - He
Hī - Old Frisian
Hynder - Horse

Hynderke - Smaller
Horsa - Old Frisian
Hynders - Horses
Hynst - Stallion
Hynsteblom - Dandelion
Hyt - Hot/Heat


Submit a Word