iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 178 Words in this directory beginning with the letter K.
Kaai - Key

Kaaike - Smaller

Kēi - Old Frisian
Kaaien - Keys
Kaam - Came
Ik, hy, sy, it
Kaam - Comb
Kaamst - Came
Kado - Gift/Present
Kaei - Key
Older
Kâld - Cold

Kâlde - Adjective
Cald - Old Frisian
Kalender - Calendar
Kalmearje - Calm down
Kamen - Came
Wy, jim, sy, jo
Kamera - Camera
Kamiel - Camel
Kampanje - Campaign
Kampearje - To camp
Kangoeroe - Kangaroo
Kanker - Cancer
Kâns - Chance
Kânsen - Chances
Kantoar - Office
Kar - Choice
Karakter - Character
Karantêne - Quarantine
Karkas - Carcass
Karren - Choices
Kast - Closet
Kastiel - Castle
Kat - Cat
Keal - Bald
Keal - Calf
Keamer - Room
Keamers - Rooms
Keaper - Buyer
Keapest - Buy

Keapet - Buys
Hy, sy, it
Keapje - Buy
Ik, wy, jim, sy, jo
Kear - Times
Kearen - Times
Plural
Kears - Candle
Kearzen - Candles
Kelder - Basement/Cellar
Ken - Know
Ik
Ken - Knows
Hy, sy, it
Kening - King
Keningen - Kings
Keninginne - Queen
Keninkryk - Kingdom
Kenne - Know
Wy, jim, sy, jo
Kenst - Know

Keppelje - To link/Connect
Kertier - Quarter
Kessen - Cushion/Pillow
Kessens - Cushions/Pillows
Keuken - Kitchen
Keunst - Art
Keunstmjittich - Artificially
Kidelich - Ticklish
Kij - Cows
Plural
Kikkert - Frog
Kin - Can
Ik, hy, sy, it
Kin - Chin
Kinne - Can
Wy, jim, sy, jo
Kinst - Can

Kjifbist - Rodent/Gwawer
Klasse - Class
Klausk - Greedy
Klean - Clothes
Klear - Finished/Done/Clear
Kleaster - Monostery
Klim - Climb
Ik
Klimaat - Climate
Klimme - Climbs
Wy, jim, sy, jo
Klimst - Climb

Klimt - Climbs
Hy, sy, it
Klopje - Knock
Ik, wy, jim, sy, jo
Kloppest - Knock
Kloppet - Knocks
Hy, sy, it
Klub - Club
Klús - Fault/Safe
Knibbel - Knee
Knibbelje - Kneel
Knibbels - Knees
Kninen - Rabbits/Bunnies
Knipe - Squeezing
Knyn - Rabbit/Bunny

Knyntsje - Smaller
knypeagje - Blink/Wink
Knypje - Squeeze
Ko - Cow
Koade - Code
Koades - Codes
Koai - Cage
Koala bear - Koala bear
Koark - Cork
Koart - Short
Koartkop - Hothead
Koartlyn - Recently
Koarts - Fever
Kochst - Bought
Kocht - Bought
Ik, hy, sy, it
Kochten - Bought
Wy, jim, sy, jo
Koe - Could
Ik, hy, sy, it
Koene - Could
Wy, jim, sy, jo
Koest - Could
Koffer - Suitcase
Kofje - Coffee
Kôgje - Chew
Koloanje - Colony
Kolonisearje - Colonize
Kom - Come
Ik
Komme - Come
Wy, jim, sy, jo
Kompas - Compass
Kompjûter - Computer
Komst - Come

Komt - Comes
Hy, sy, it
Konklúzje - Conclusion
Konsept - Concept
Kontant - Cash
Koper - Copper
Copper - Old Frisian
Kopy - Copy
Koroana - Corona
Kost - Cost
Kosten - Cost
Plural
Kou - Cow
Older
Krab - Crab
Krammele - Yikes
Krante - Newspaper
Kranten - Newspapers
Krater - Crater
Kreakbien - Cartilage/Gristle
Kreakje - Creak
Kreas - Pretty

Kreaze - Adjective
Kreazens - Beauty
Krêft - Power/Force
Krêften - Powers/Forces
Krêftich - Powerful
Krekt - Exactly/Presisely
Krekt - Just now/A moment ago
Krektoarsom - On the contrary
Kribbekeurichheden - Annoyance
Krie - Crow
Kriich - War
Krij - Get
Ik
Krije - Get
Wy, jim, sy, jo
Krijst - Get

Krijt - Gets
Hy, sy, it
Krimmenearje - Whining/Complaining
Krite - Area
Kritysk - Critical
Kroade - Wheelbarrow
Kroan - Crown

Kroantsje - Smaller
Kroandea - Stone-dead
Krokodil - Crocodile
Krûd - Herb
Krûden - Herbs
Krûm - Crooked
Krûp - Hug/Cuddle/Crawl
Ik
Krûpke - Smaller
Krûpe - Hug/Cuddle/Crawl
Wy, jim, sy, jo
Krûpe - To hug
Krûpelhintsje - Ladybug/Ladybird
Krûpke - Hug
Krûpst - Hug/Cuddle/Crawl

Krûpt - Hugs/Cuddles/Crawls
Hy, sy, it
Krús - Cross
Kryst - Christmas
Krystbeam - Christmas tree
Kryt - Chalk
Kûgel - Bullet
Kûgels - Bullets
Kuierje - Wander/Walk
Kûle - Pit/Hole
Kuolje - To cool
Kuolkast - Fridge/Refrigerator
Kursus - Course
Kût - Calf
Part of leg
Kwal - Jellyfish
Kwea - Evil

Kweade - Adjective
Evel, Kwâd - Old Frisian
Kweafreon - Evil friend
Kwier - Decently/Neat


Submit a Word