iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 128 Words in this directory beginning with the letter L.
Laach - Layer
Lagen - Layers
Laitsje - Laugh
Ik, wy, jim, sy, jo
Lakest - Laugh

Laket - Laugh
Hy, sy, it
Lampe - Lamp/Light
Lampen - Lamps/Lights
Lân - Land/Country
Lânbou - Agriculture
Lang - Long

Lange - Adjective
Long - Old Frisian
Langer - Longer
Langst - Longest
Lannen - Lands/Countries
Lâns - Along
Lânskip - Landscape/Scenery
Lask - Thin/Skinny
Latynsk - Latin
Lead - Lead
Leaf - Sweet/Kind
Leafde - Love
Leagen - A lie
Leagenje - Lying
Lean - Salary
Lear - Learn
Ik
Leare - Learn
Wy, jim, sy, jo
Lears - Boot
Learst - Learn
Leart - Learns
Hy, sy, it
Learzen - Boots
Leauw - Believe
Ik
Leauwe - Believe
Wy, jim, sy, jo
Leauwst - Believe

Leauwt - Believe
Hy, sy, it
Leaver - Rather/Prefer
Leech - Empty

Lege - Adjective
Leech - Low
Leffens - Cowardice
Leffert - Coward
Leger - Army
Legindarysk - Legendary
Leist - Lie
Dû (on the ground, bed etc)
Leit - Lies
Hy, sy, it (on the ground, bed etc)
Lek - Leak
Lekker - Tasty/Nice/Sweet
Leppel - Spoon
Leppels - Spoons
Lês - Read
Ik
Lêst - Last
Lêste - Adjective
Lêst - Read
Lêst - Reads
Hy, sy, it
Lêstich - Difficult
Let - Late

Lette - Adjective
Letter - Later
Lever - Liver
Lêze - Read
Wy, jim, sy, jo
Lêzer - Reader
Libben - Life
Libbenswize - Way of life
Libbest - Live
Libbet - Live
Hy, sy, it
Libje - Live
Ik, wy, jim, sy, jo
Licht - Light
Not heavy

Lichte - Adjective
Licht - Old Frisian
Lieder - Leader
Lieders - Leaders
Liening - Loan
Lift - Lift/Elevator
Liger - Lair
Liif - Body
Liifmoer - Uturus/Womb
Likest - Look like
Liket - Looks like
Hy, sy, it
Lilk - Angry/Mad/Ugly

Lilke - Adjective
Line - Line
Linen - Lines
Links - Left
Dutch/German influence
Lis - Lie
Ik (on the ground, bed etc)
List - List
Listen - Lists
Lit - Let
Ik
Lit - Lets
Hy, sy, it
Litst - Let
Litte - Let
Wy, jim, sy, jo
Liuw - Lion
Liuwen - Lions
Lizze - Lie
Wy, jim, sy, jo (on the ground, bed etc)
Ljocht - Light
Opposite of dark
Ljochten - Lights
Lju - Folk/People
Loads - Warehouse
Loaihoars - Leopard
Loaihoars - Leopard/Panther
Loft - Sky

Lucht - Old Frisian
Loften - Skies
Lofts - Left
Lôge - Flame
Logysk - Logical
Lok - Luck
Lokaasje - Location
Lokdaun - Lockdown
Lokkich - Happy/Lucky

Lokkige - Adjective
Lokwinske - Congratulations
Lokwinskje - Congratulate
Long - Lung
Longerje - Longing
Lucht - Air
Lûd - Loud/Noise
Lûdop - Aloud
Lûdsprekker - Loudspeaker
Lûk - Pull
Ik
Lûke - Pull
Wy, jim, sy, jo
Lúksewein - Car
Lûkst - Pull

Lûkt - Pulls
Hy, sy, it
Lústerje - Listen/Whisper
Luts - Pulled
Ik, hy, sy, it
Lutsen - Pulled
Wy, jim, sy, jo
Lutst - Pulled
Lyk - Corpse/Dead body
Lyk - Right/Even
Lykas - Like
Lykje - Look like
Ik, wy, jim, sy, jo
Lykmeitsje - Make equal/Even
Lykmjittich - Evenly/Equable
Lykwein - Hearse
Lykwicht - Balans
Lym - Glue
Lymje - To glue
Lyts - Little/Small/Tiny


Submit a Word