iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 90 Words in this directory beginning with the letter N.
Naam - Took
Ik, hy, sy, it
Naamst - Took
Naasje - Nation
Nacht - Night

Nacht - Old Frisian
Nachtmerje - Nightmare
Nâle - Belly button/Navel
Namen - Took
Wy, jim, sy, jo
Namme - Name
Nammen - Names
Narje - Annoy/Irritate
Ik, wy, jim, sy, jo
Narrest - Annoy/Irritate

Narret - Annoys/Irritates
Hy, sy, it
Narsist - Narcissist
Nasjonaal - National

Nasjonale - Adjective
Natoer - Nature
Natuer - Nature
Né - No
Older
Nea - Never
Neaken - Naked/Nude
Nearich - Crowded
On the streets
Nearne - Nowhere
Neat - Nothing
Nederlân - Netherlands
Nederlânsk - Dutch

Nederlânske - Adjective
Nedich - Need
Nee - No

Ne, Ni - Old Frisian
Needtastân - Emergency
Neef - Cousin
Male Neefke - Smaller/Younger
Neffens - According
Negatyf - Negative
Negative - Adjective
Negearje - Ignore
Nei - To/Past/Toward
Neidiel - Disadvantage
Neikommeling - Descendant
Neil - Nail
Neils - Nails
Neimalkje - Mimic
Neist - Next to
Neiteam - Progeny
Nekke - Neck
Nekken - Necks
Nêst - Next to/Nest
Net - Not
Nettsjinsteande - Despite
Nicht - Cousin
Female
Niis - Just now/A moment ago
Niisneamd - Foregoing
Nij - New

Nije - Adjective
Nij-Seelân - New Zealand
Nijling - Newcomer
Nijs - News
Nijsgjirrich - Interesting/Curious

Nijsgjirrige - Adjective
Nim - Take
Ik
Nimme - Take
Wy, jim, sy, jo
Nimmen - Nobody
Nimst - Take

Nimt - Takes
Hy, sy, it
Njoer - Grumpy
Njoggen - Nine
Njoggentjin - Nineteen
Njonkelytsen - Slowly
Njonken - Next to
Njummel - Little and sweet
No - Now
Noard - North

North - Old Frisian
Noarden - North
Noardpoal - North Pole
Noarsk - Norwegian
Noarwegen - Norway
Noarwei - Norway
Noas - Nose
Noashoarn - Rhino/Rhinoceros
Noaswiis - Selfish
Noazen - Noses
Noch - Yet
Nocht - Pleasure/Feeling like it
Noflik - Nice/Cozy/Pleasant

Noflike - Adjective
Nominearje - Nominate
Notaris - Notary
Notiid - Present time
Notysjeboek - Notebook
Novimber - November
Nulle - Needle
Nûmer - Number

Nûmerke - Smaller
Nút - Nut
Nuten - Nuts
Nútsjesmoar - Peanet butter
Nuver - Weird/Odd/Strange
Nylhoars - Hippo/Hippopotamus
Nytger - Tormenting spirit


Submit a Word