iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 161 Words in this directory beginning with the letter O.
Oalje - Oil
Oaljefant - Elephant
Oan - On
Oanbiede - Offer
Oanfalle - Attack
Oanhâldend - Presistent
Oanhelje - Adopt
Oanjeldzje - To light on
Oankomme - Arrive
Oanpoanne - Encourage
Oanreitsje - Touch
Oanrikkemedearje - Recommendation
Oanris - Purchase
Oansette - To turn on
Oansjen - Prestige/Appearance
Oanskôger - Spectator
Oanspiele - Wash ashore
Oansprekke - To address
Oanstekke - To light
Oanstekker - Lighter
Oanstjerte - Heritage
Oanstjoere - Directing/Lead up
Oansyk - Proposal
Oant - Till
Til - Old Frisian
Oantinken - Keepsake/Memento
Oantins - Remembrance
Oantis - Remembrance
Oantreklik - Attractive
Oantsjutte - Indicate
Oantsjutting - Indication
Oarder - Order
Oarderlik - Orderly
Oardielje - To judge
Oare - Other

Ôthera, Ōther - Old Frisian
Oarkaan - Hurricane
Oarloch - War

Orloch - Old Frisian
Oarlogen - Wars
Oarmet - Dinner
Oars - Different

Anders - Old Frisian
Oarsaak - Cause
Êrsêke - Old Frisian
Oarser - Different
Objekt - Object
Observaasje - Observation
Observearje - Observe
Obsesje - Obsession
Oer - Over
Oeraardzje - To contaminate
Oeral - Everywhere
Oerbeppe - Great-grandmother
Oerbliuwe - Remain
Oerbliuwsel - Remnant/Remains
Oerdeis - During the day
Oerdied - Excess
Oerdriuwe - Exaggerate
Oere - Hour
Oerémis - Excited
Oeren - Hours
Oerfal - Robbery
Oerhân - Predominance/Upper hand
Oerheid - Government
Oerhoeks - Diagonal
Oerjefte - Surrender
Oerjuster - Day before yesterday
Oerlêst - Nuisance
Oerlibje - Survive
Oerliz - Consultation
Oernachtsje - Stay overnight
Oerpake - Great-grandpa
Oersette - Translate
Oersetting - Translation
Oerskatte - Overestimate
Oerskriuwe - Overwrite
Oerslaan - To skip
Oerstykje - To cross
Oertrêding - Violation
Oertrêdzje - Violate
Oertsjûgje - Convince
Oerwâld - Jungle
Oerwâldzje - Dominate
Oerwinning - Victory
Ôfbetelje - Pay off
Ôfbine - Tie off
Ôfbite - Bite off
Ôfbliuwe - Don't touch
Ôfbrând - Burnt down
Ôfbrâne - Burning down
Ôfbrekke - Break off
Ôfbylding - Picture/Photo
Ôfbyldings - Pictures/Photos
Ôfbyldzje - Depict
Ôfdekke - To cover
Ôfdriuwe - Drift off
Ôffal - Waste
Ôffier - Drain
Offisjeel - Official
Ôffjurje - To fire/Poop off
Ôffreegje - Questioning/To wonder
Ôfgryslik - Horrible/Awful

Ôfgryslike - Adjective
Ôfharkje - Eavesdropping
Ôfhinklik - Dependent

Ôfhinklike - Adjective
Ôfkarre - Disapprove
Ôfkuolje - Cooling down
Ôfliede - Distract
Ôflieding - Distraction
Ôflûke - Jerk off/Subtract/Deduct
Ôfmieling - Picture/Photo
Ôfpakke - Take away
Ôfrekkenje - To pay
Ofsier - Officer
Ôfsizze - Cancel/Put off
Ôfsjitte - Pop off
Ôfskermje - To shield/Cover
Ôfskieding - Separation
Ôfskodzje - Shake off
Ôfslute - Shut down
Ôfsnije - Cut off
Ôfsprekke - Arrange/Agree upon
Ôfstân - Distance
Ôfsûnderje - Isolate/Seclude
To isolate yourself from a group
Oft - Whether
Ôfwaskje - Do the dishes
Ôfwêzich - Absent
Ôfwize - Reject
Ôfwizing - Rejection
Okee - Okay
Okse - Ox
Oksidaasje - Oxidation
Oksidearje - Oxidate
Oktober - October
Oliif - Olive
Omdat - Because
Om't - Shorter
Omflap - Miscarriage
Omjouwing - Enviroment/Surroundings
Omke - Uncle
Omkoal - Son of bitch
Ommers - After all
Omrop - Broadcaster
Omseagje - Cut down
Op - Up/On
Opfiede - To raise/Bring up
A child
Opfieding - Upbringing
Opklearje - Clear up
Oplieding - Education
Oplosber - Soluble
Oplosse - Solve
Oplossing - Solution
Oplossingen - Solutions
Opnij - Again/Anew/Over again
Oppakke - Picking up
Opsje - Option
Opsjes - Options
Opskriuwe - Write down
Opstân - Uprising
Opstean - Stand up
Optille - Lift up
Oranje - Orange
Color
Organisaasje - Organization
Organisaasjes - Organizations
Organysk - Organic
Orizjineel - Original

Orizjinele - Adjective
Oseaan - Ocean


Submit a Word