iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 127 Words in this directory beginning with the letter P.
Paad - Path

Paadsje - Smaller
Paadfiner - Pathfinder/Boy Scout
Paden - Paths
Pake - Grandpa
Pakesizzer - Grandson
Papier - Paper
Papierke - Smaller
Pappegaai - Parrot/Lory/Popinjay
Par - Pear

Parke - Smaller
Paradys - Paradise
Paraplu - Umbrella
Parasyt - Parasite
Parren - Pears
Part - Part
Pasjint - Patient
Passaazje - Passage
Passagier - Passenger
Passyf - Passive
Patroan - Pattern
Pau - Peacock
Peal - Pole

Pealtsje - Smaller
Pealen - Poles
Pear - Pair/Few
Pearel - Pearl
Pearels - Pearls
Pears - Purple

Pearze - Adjective
Peaske - Easter
Pelikaan - Pelican
Permanint - Parmanent
Persint - Percent
Persintaazje - Percentage
Persoan - Person
Persoanen - Persons
Persoanlik - Personal

Persoanlike - Adjective
Persoanlikheid - Personality
Petear - Chat/Talk/Conversation
Piano - Piano
Piip - Pipe
Piken - Chickens
Pil - Pill
Pilebôge - Handbow
Pilken - Arrows
Pillen - Pills
Piloat - Pilot
Pimel - Penis
Pine - Pain
Piniging - Torment
Pinne - Pen
Piranja - Piranha
Plafond - Ceiling
Plak - Place

Plakje - Smaller
Plakken - Places
Plant - Plant

Plantsje - Smaller
Plantaazje - Plantation
Planten - Plants
Plaster - Plaster/Band Aid
Plat - Flat
Platfoarm - Platform
Pleach - Plague
Pleats - Farm/Ranch
Pleatsfine - Take place
Pleatslik - Local
Plicht - Duty
Plôk - Amount
Plonderje - Plunder
Plúske - Fluff
Plysje - Police
Poalen - Poland
Poalsk - Polish
Poart - Port/Gate
Poat - Paw
Poathâlder - Busybody
Poatlead - Pencil
Pod/Toad
Politisy - Politicians
Pompoen - Pumpkin
Ponge - Purse/Wallet
Portsje - Portion
Posityf - Positive
Positive - Adjective
Postkantoar - Post office
Postrinder - Postman/Mailman
Postuer - Posture
Posysje - Position
Praat - Talk
Ik
Praat - Talks
Hy, sy, it
Praatsk - Chatty/Talkative
Praatst - Talk
Prakkesearje - Thinking deeply
Prate - Talk
Wy, jim, sy, jo
Presidint - President
Presiis - Precise
Priis - Price
Prins - Prins
Prinsesse - Princess
Prizich - Pricey
Proai - Prey
Probleem - Problem
Problematysk - Problematic
Produksje - Production
Produkt - Product
Produktyf - Productive
Produktive - Adjective
Produsearje - Produce
Produsint - Producer
Profeet - Prophet
Profyl - Profile
Projekt - Project
Promoasje - Promotion
Promovearje - Promote
Pronvinsje - Province
Propaganda - Propaganda
Proses - Process
Protest - Protest
Protter - Starling
Prûm - Plum
Psychysk - Psychic
Pûde - Bag
Pûden - Bags
Punt - Point
Punten - Points
Pûst - Pimple
Pyjama - Pyjama
Pyk - Chicken
Pyk - Peak
Pylder - Pillar
Pylk - Arrow
Pylkje - Smaller
Pynleas - Painless
Pynlik - Painful/Hurtful
Pyramide - Pyramid


Submit a Word