iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 117 Words in this directory beginning with the letter R.
Rabje - Slander
Radio - Radio
Rammelje - Rattle
Ramp - Disaster
Râne - Edge/Rim/Brim
Rânselje - Ransack
Rânzich - Disgusting/Rancid
Razer - Screamer/Yeller
Read - Red

Reade - Adjective
Reade panda - Red panda
Reager - Heron/Egret
Reak - Smoke
Reaksje - Reaction/Comment
Reaksjes - Reactions/Comments
Reantsje - Whisper
Reaster - Grid/Schedule
Reboelje - Rebellion/Turmoil
Rêch - Back
Part of body
Rêchbonke - Backbone/Spine
Rêdder - Savior
Rêde - Save
Reden - Reason
Ree jild - Cash
Reedride - Ice skating
Regear - Government
Regelmjittich - Regularly
Registraasje - Registration
Registrearje - Register
Rein - Rain
Reinbôge - Rainbow
Reinbôgen - Rainbows
Reindrip - Raindrop
Reint - Rains
Reis - Trip/Travel
Reitsje - Touch
Ik, wy, jim, sy, jo
Reizgje - Travel
Rekkenje - Reckon/Calculate
Rekkenmasine - Calculator
Rekkest - Touch
Rekket - Touches
Hy, sy, it
Reparearje - Repair
Repe - Cut roughly
Resept - Recipe
Respekt - Respect
Rêst - Rest
Ik, dû, hy, sy, it
Rest - Old Frisian
Rêste - Rest
Wy, jim, sy, jo
Rêstich - Restful/Laid back
Rêstige - Adjective
Rêstleas - Restless
Resultaat - Result
Revolúsje - Revolution
Ridder - Knight
Ride - Drive/Ride
Wy, jim, sy, jo
Riede - To guess
Riedeleas - Distraught
Rieding - Nutrition
Riedsel - Riddle
Riere - Stir
Rige - Row/Que/Line
Rikje - Smoke
Ik, wy, jim, sy, jo
Rikkest - Smoke
Rikket - Smokes
Hy, sy, it
Rime - Rhyme
Rin - Run/Walk
Ik
Ring - Ring
Rinne - Run/Walk
Wy, jim, sy, jo
Rinner - Runner
Rinnewearje - Wreck/Destroy
Rinst - Run/Walk
Rint - Runs/Walks
Hy, sy, it
Rioel - Sewer
Ris - Once
Riskearje - To risk
Rispje - Resp
Rjemme - Cream
Rjocht - Straight
Rjochter - Judge
Rjochts - Right
Direction
Rjochttroch - Straight ahead
Roas - Rose
Rock - Stiente
Roek - Crow
Rôfbist - Predator
Roman - Novel
Romte - Space
Rûmtes - Plural
Ron - Ran
Ik, hy, sy, it
Ronnen - Ran
Wy, jim, sy, jo
Ronst - Ran
Rop - Call/Shout
Ik
Roppe - Call/Shout
Wy, jim, sy, jo
Ropst - Call/Shout
Ropt - Calls/Shouts
Hy, sy, it
Rôt - Rat
Roun - Round
Older
Rôze - Pink
Rûchhouwer - Roughhead
Rûk - To smell
Ik
Rûke - To smell
Wy, jim, sy, jo
Rûkersguod - Perfume/Deo
Rûkst - To smell

Rûkt - Smells

Hy, sy, it
Rûm - Roomy/Spacious
Rûmte - Space
Rûn - Round

Rûne - Adjective
Rûp - Caterpillar
Ruslân - Russia
Russysk - Russian
Rust - Rust
Rustich - Rusty
Rút - Window
Rûzje - An argument/Fight
Ryd - Drive/Ride
Ik
Rydst - Drive
Rydt - Drives/Rides
Hy, sy, it
Ryk - Rich/Empire/Wealthy
Rykdom - Wealth
Rynsk - Generous
Rys - Rice


Submit a Word