iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 511 Words in this directory beginning with the letter S.
Sa - So
Saai - Boring
Sabeare - Pretend
Sabotearje - Sabotage
Safolle - So much
Sâlt - Salt
Salve - Salve/Ointment
Sammelje - Collect
Sân - Seven/Sand
Santjin - Seventeen
Saterdei - Saturday
Wâldfrysk
Schiif - Disc/Disk
Seach - Saw
Ik, hy, sy, it
Seachst - Saw
Seage - Saw
Tool
Seagen - Saw
Wy, jim, sy, jo
Sear - Sore
Seare - Adjective
Sebra - Zebra
Sechtsjin - Sixteen
See - Sea
Seefûgel - Seagull
Seehûn - Seal
Seehynder - Seahorse

Seehynderke - Smaller
Seestjer - Seastar
Seewiif - Mermaid
Sêft - Soft
Sêfte - Adjective
Sêgen - Folkstale
Sei - Say
Ik
Sein - Said
Present Perfect
Seis - Six
Seist - Say
Seit - Says
Hy, sy, it
Selsmoard - Suicide
Septimber - September
Set - Put
Ik
Set - Puts
Hy, sy, it
Setst - Put
Sette - Put
Wy, jim, sy, jo
Sfear - Atmosphere
Shirt - Shirt
Sibskip - Kinship
Sicht - Sight
Sichtber - Visible
Sichtbere - Adjective
Side - Side/Page
Sied - Seed
Siedder - Sower
Siedzje - Sow
Siel - Soul
Sêle - Old Frisian
Sifer - Figure/Cipher/Digit
Siik - Sick/Ill
Sike - Adjective
Crank - Old Frisian
Sikehûs - Hospital

Sikehús - Dialect
Sikehûzen - Hospitals
Sikest - Search/Seek
Siket - Searches/Seeks
Hy, sy, it
Sikewein - Ambulance
Sil - Shall
Ik, hy, sy, it
Sille - Shall
Wy, jim, sy, jo
Silst - Shall
Simmer - Summer
Sumur - Old Frisian
Sineappelsop - Orange juice
Sinjaal - Signal
Sink - Sink
Sink - Zinc
Sinne - Sun
Sunne - Old Frisian
Sinneblom - Sunflower
Sinnebril - Sunglasses
Sinneljocht - Sunlight
Sinneûndergong - Sunset
Sinten - Money
Sintrum - Center/Centre
Sintúch - Sense
Sipel - Onion
Sirkulaasje - Circulation
Sit - Sit
Ik, hy, sy, it
Sitroen - Lemon
Sitst - Sit
Sitte - Sit
Wy, jim, sy, jo
Sitten - Sitting
Present Perfect
Situaasje - Situation
Situaasjes - Situations
Situwaasje - Situation
Sizze - Say
Wy, jim, sy, jo
Sjaal - Shawl/Scarf
Sjakal - Jackal
Sjamme - Scarecrow/Bogeyman
Sjampo - Shampoo
Sjen - See/Look/Watch
Sjerp - Syrup
Sjina - China
Sjippe - Soap
Sjiraffe - Giraffe
Sjit - Shoot
Ik
Sjit - Shoots
Hy, sy, it
Sjitst - Shoot
Sjitte - Shoot
Wy, jim, sy, jo
Sjoch - See
Ik
Sjoch ris oan - Here you are
Sjochst - See
Sjocht - Sees
Hy, sy, it
Sjoddy - See you
(Sjoch dy)
Sjoen - Seen
Sjoene - Eyesight
Sjogge - See
Wy, jim, sy, jo
Sjonger - Singer
Skaad - Shade

Skâde - Old Frisian
Skaai - Ras/Breed/Gender
Skamje - Shame/Ashamed
Skansearje - To damage
Skat - Treasure

Sket - Old Frisian
Skatten - Treasures
Skattich - Cute
Skea - Damage
Skeadzje - Harm
Skeakelje - Switch on
Skeamte - Shame
Skean - Skewed
Skear - Shear/Shave
Ik
Skeare - Shear/Shave
Wy, jim, sy, jo
Skearst - Shear/Shave
Skeart - Shears/Shaves
Hy, sy, it
Skeat - Shot
Ik, hy, sy, it
Skeaten - Shot
Wy, jim, sy, jo
Skeatst - Shot
Skedel - Skull
Skedels - Skulls
Skelet - Skeleton
Skeletten - Skeletons
Skepsel - Creature

Skepsela - Old Frisian
Skepsels - Creatures
Skerf - Shard
Skerm - Screen

Skermke - Smaller
Skermen - Screens
Skerp - Sharp

Skerpe - Adjective
Scerp - Old Frisian
Sketten - Shot
Present perfect
Skieding - Divorce
Skiednis - History

Skêdnesse - Old Frisian
Skientme - Beauty
Skiep - Sheep
Is also plural in Frisian
Skierâld - Ancient
Skierâlde - Adjective
Skild - Shield/Shell
Skilden - Shields/Shells
Skilderij - Painting
Skilderje - To paint
Skilje - Dial/To call
Skimer - Dusk
Skimmel - Fungus
Skine - Shine
Wy, jim, sy, jo
Skip - Ship

Skipke - Smaller
Skippen - Ships
Skiter - Coward
Skiterich - Skittish
Skitterje - Sparkle
Skjin - Clean

Skjinne - Adjective
Skjinje - To clean
Skjinmeitsje - To clean
Skjirje - Scrape
Skjirre - Scissors
Skjirren - Scissors
Plural
Skoaie - Beg/Mooch
Skoalle - School
Skoallen - Schools
Skoanâlden - Parents-in-law
Skoander - Excellent
Skoandochter - Daughter-in-law
Skoanheit - Father-in-law
Skoanmem - Mother-in-law
Skoansoan - Son-in-law
Skoar - Steep
Skoare - Score
Skoarskje - Cherish
Skoarstien - Chimney
Skoat - Lap
Skoattel - Latch
Skodzje - Shake
Skoech - Shoe

Skoechje - Smaller
Skoft - Time out/Pause/Break
Skoftsje - Smaller
Skol - Shallow
Skom - Foam
Skonk - Leg
Skonken - Legs
Skorpioen - Scorpion
Skot - Shot
'A shot'
Skotlân - Scotland
Skotsk - Scottish
Skouder - Shoulder

Axle - Old Frisian
Skouders - Shoulders
Skow - Shove
Ik
Skowe - Shove
Wy, jim, sy, jo
Skowst - Shove

Skowt - Shoves
Hy, sy, it
Skrank - Diagonal
Skrânzje - Gorge
Skrea - Wrote
Wy, jim, sy, jo
Skreau - Wrote
Ik, hy, sy, it
Skreaun - Written
Skreaust - Wrote
Skriem - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Ik
Skrieme - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Wy, jim, sy, jo
Skriemst - Cry/Yelp/Yawl/Whine

Skriemt - Cry/Yelp/Yawl/Whine
Hy, sy, it
Skrift - Notebook
Skrik - Fright/Scare/Shock
Skriks - Diagonal
Skriuwe - Write
Wy, jim, sy, jo
Skriuwer - Writer
Skriuwers - Writers
Skriuwst - Write

Skriuwt - Writes
Hy,sy, it
Skroarjûn - Dusk evening/Twilight
Skronfel - Wrinkle
Skuld - Blame/Guilt/Debt
Skûlje - Seek shelter/Hide
Skûlliif - Uturus/Womb
Skulp - Shell
Skûm - Foam
Skuon - Shoes
Skuor - Tear/Tearing apart
Ik
Skuorre - Shed/Barn
Skuorre - Tear/Tearing apart
Wy, jim, sy, jo
Skuorren - Sheds/Barns
Skuorst - Tear/Tearing apart

Skuort - Tear/Tearing apart
Hy, sy, it
Skyldpod - Turtle/Tortoise
Skyn - Shine
Ik
Skynber - Apparently
Skynst - Shine
Skynt - Shines
Hy, sy, it
Skyt - Shit
Slaaf - Slave
Slaan - Beat/Hit/Strike
Slachfjild - Battlefield
Slachte - Slaughter
Slachter - Butcher
Slachthûs - Slaughterhouse
Slachtsje - To slaughter
Slaef - Slave
Older
Slak - Snail
Slang - Snake

Snâka - Old Frisian
Slangen - Snakes
Sleat - Ditch
Sleatten - Ditches
Sliep - Sleep
Ik
Sliepe - Sleep
Wy, jim, sy, jo
Sliepeleas - Sleepless
Slieperich - Sleepy
Sliepkeamer - Bedroom
Sliepst - Sleep

Sliept - Sleeps
Hy, sy, it
Slinterje - Saunter
Slym - Slime
Slynder - Snacker
Smarre - Smear
Smarsel - Liniment
Smel - Narrow

Smelle - Adjective
Smiet - Threw
Ik, hy, sy, it
Smieten - Threw
Wy, jim, sy, jo
Smietst - Threw
Smite - Throws
Wy, jim, sy, jo
Smjirk - Rascal/Scamp
Smjirkje - To spill
Smoar - Choke
Ik
Smoarch - Dirty/Filthy

Smoarge - Adjective
Smoare - Choke
Wy, jim, sy, jo
Smoarst - Choke

Smoart - Chokes
Hy, sy, it
Smûk - Cozy/Nice
Smyt - Throw
Ik
Smyt - Throws
Hy, sy, it
Smytst - Throw

Snein - Sunday
Sneon - Saturday
Klaaifrysk
Snichelich - Selfish
Snie - Snow
Sniebol - Snowball/Snowglobe
Snielopard - Snow leopard
Sniestoarm - Snowstorm
Snij - Cut
Ik
Snije - Cut
Wy, jim, sy, jo
Snije - To snow
Snijst - Cut

Snijt - Cuts
Hy, sy, it
Snijt - Snows
Snoad - Smart/Clever/Bright
Snobbersguod - Candy/Candies
Snuve - Snuff
Soan - Son
Soarchje - Care
Ik, wy, jim, sy, jo
Soargen - Worries
Soargest - Care
Soarget - Cares
Hy, sy, it
Soberearje - Economize/Save
Sochst - Sought
Socht - Sought
Ik, hy, sy, it
Sochten - Sought
Wy, jim, sy, jo
Soer - Sour
Soerkoal - Sauerkraut
Sok - Sock
Sokken - Socks
Solúsje - Solution
Sompe - Drench/Soaked
Sompe - Swamp
Somtiden - Sometimes
Sop - Juice
Sosjaal - Social
Sosjale - Adjective
Sosjaal medium - Social media
Souder - Attic/Loft
Spaansk - Spanish
Sparjild - Savings
Spatterje - Splatter
Speak - Spoke
(In wheel)
Spear - Spear
Spearen - Spears
Spegel - Mirror
Spegelbyld - Reflection
Spek - Bacon
Spesjaal - Special
Spesjale - Adjective
Spier - Muscle
Spiker - Nail/Clout-nail
(Not the top of your finger)
Spilest - Play
Spilet - Plays
Hy, sy, it
Spin - Spider
Spitich - Unfortunately
Spoar - Rail/Trail
Spoaren- Rails/Trails
Spoarsiker - Tracker
Sprakeleas - Speechless
Sprek - Speak
Ik
Sprekke - Speak
Wy, jim, sy, jo
Sprekker - Speaker
Sprekst - Speak

Sprekt - Speaks
Hy, sy, it
Spring - Jump
Ik
Springe - Jump
Wy, jim, sy, it
Springst - Jump

Springt - Jumps
Hy, sy, it
Sprinkhoanne - Grashopper
Sprong - Jumped
Ik, hy, sy, it
Sprongen - Jumped
Wy, jim, sy, jo
Sprongst - Jumped
Sprútsje - Sprout
Spûk - Spook
Spultsje - Game
Spylje - Play
(Game)
Ik, wy, jim, sy, jo
Stadich - Slow

Stadige - Adjective
Stadichoan - Slowly
Stâl - Stable
Stânbyld - Statue
Stânfêst - Steadfast
Stânpunt - Point of view
Stasjon - Station
Stavering - Spelling
Steam - Steam/Vapor/Vapour
Stean - Stand
Ik
Steane - Stand
Wy, jim, sy, jo
Steapel - Pile
Steat - State
Stêd - City

Stêdsje - Smaller
Stêden - Cities
Stel - Steal
Ik
Stelle - Steal
Wy, jim, sy, jo
Stellerij - Theft
Stelst - Steal
Stelt - Steals
Hy, sy, it
Sterk - Strong

Sterik - Old Frisian
Stie - Stood
Ik, hy, sy, it
Stiel - Steel
Stien - Stone

Stientsje - Smaller

Stēn - Old Frisian
Stiene - Stood
Wy, jim, sy, jo
Stienkoal - Stone coal
Stiennen - Stones
Stientiid - Stone Age
Stiest - Stand

Stiest - Stood

Past Tense
Stiet - Stands
Hy, sy, it
Stifter - Founder
Stifting - Foundation
Stiif - Stiff
Stikel - Prickle/Thorn
Stikelbaarch - Hedgehog
Stikelbargen - Hedgehogs
Stikken - Broken
Stil - Quiet/Silent
Stim - Voice
Stimmen - Voices
Stjer - Die
Ik
Stjer - Star

Stjerke - Smaller

Stera - Old Frisian
Stjerbêd - Deathbed
Stjerlik - Mortal
Stjerre - Die
Wy, jim, sy, jo
Stjerren - Stars
Stjerrende - Dying
Stjerst - Die

Stjert - Dies
Hy, sy, it
Stjoer - Send/Steering wheel
Ik

Stjura - Old Frisian
Stjoerd - Sent
Stjoere - Send/Steer
Stjoerst - Send/Steers
Stjoert - Sends
Hy, sy, it
Stjonk - Stink
Stjonke - Adjective
Stjonke - Stink
Wy, jim, sy, jo
Stjonkholle - Stinkface/Stinkhead
Stjonkst - Stink
Stjonkt - Stinks
Hy, sy, it
Stoarje - History
Stoarm - Storm
Stoarmen - Storms
Stoarmje - To storm
Stoarn - Died
Stoart - Dumping ground
Stobbe - Tree trunk
Stoel - Stool/Chair

Stōl - Old Frisian
Stof - Dust/Fabric
Stofsûger - Vacuum cleaner
Stofwikseling - Metabolism
Stok - Stick
Stokken - Sticks
Stopje - Stop
Straf - Punishment/Penalty
Strân - Beach/Strand

Strand - Old Frisian
Strang - Strict
Strannen - Beaches/Strands
Stream - Stream

Streamke - Smaller
Streamen - Streams
Streaming - Flow
Strek - Stretch
Ik
Strekke - Stretch
Wy, jim, sy, jo
Strekst - Stretch
Strekt - Stretches
Hy, sy, it
Strider - Warrior

Wīgand - Old Frisian
Striders - Warriors
Strie - Straw
(Looks like hay)
Striel - Beam/Ray
Striemin - Really bad
Striid - Battle
Striidbile - Poleaxe
Strjitlizzer - Road worker
Strjitte - Street

Strête - Old Frisian
Strjitten - Streets
Stroffelje - To trip/Stumble
Strûk - Bush
Strûken - Bushes
Strúsfûgel - Ostrich
Studearje - Study
Ik, wy, jim, sy, jo
Studearrest - Study
Studeart - Studies
Hy, sy, it
Studint - Student
Stúdzje - Study
Stuit - Moment
Stuollen - Stools/Chairs
Sturt - Tail

Sturtsje - Smaller
Stypje - Support
Subsydzje - Subsidy/Subvention
Sûch - Sow
Female pig, also a curse word
Sûch - Suck
Ik
Sûchje - Suck
Wy, jim, sy, jo
Sûchst - Suck

Sûcht - Sucks
Hy, sy, it
Súd - South
Suden - South
Súdpoal - South pole/Antarctic
Sûkelade - Chocolate
Sûker - Sugar
Sûkerbôle - Sugarbread
Sulver - Silver
Sûn - Healthy/Not sick

Sûne - Adjective
Sûnde - Sin
Sûndebok - Scapegoat
Sûnder - Without

Sunder - Old Frisian
Sûndigje - To sin
Sûnens - Health
Sunich - Thrifty
Sûnt - Since
Sûntiid - Since
Sûpe - Buttermilk
Sûper - Drinker/Boozer
Supermerke - Supermarket
Sus - Sister

Suske - Younger
Swester - Old Frisian
Suvel - Diary
Suver - Pure
Suverje - Purify
Sûzje - Whiz
Swan - Swan
Swart - Black

Swarte - Adjective
Swart - Old Frisian
Sweager - Brother-in-law
Swevel - Sulfur
Swier - Heavy

Swiere - Adjective
Swiertekrêft - Gravity
Swiet - Sweet/Tasty
Swiete - Adjective
Swietens - Sweetness
Swiid - Impressive
Swim - Swim
Ik
Swimbad - Swimming pool
Swimme - Swim
Wy, jim, sy, jo
Swimst - Swim
Swimt - Swims
Hy, sy, it
Swipe - Whip
Swit - Sweat
Ik
Swit - Sweats
Hy, sy, it
Switserlân - Switzerland
Switst - Sweat
Switte - Sweat
Wy, jim, sy, jo
Swurd - Sword
Swurden - Swords
Swurdwalfisk - Killer whale/Orca
Swyn - Swine
Sy - She/They
Sykant - Side
Sykhelje - Breath/Breathing
Sykje - Search/Seek
Ik, wy, jim, sy, jo
Symboal - Symbol
Syn - His


Submit a Word