iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 169 Words in this directory beginning with the letter T.
Ta - To
Taal - Language/Tongue

Tâle - Old Frisian
Tafal - Coincidence
Tafallich - Coincidence
Tafel - Table
Tafier - Supply
Tafoegje - To add
Tahâld - Residence/Stay
Tajaan - Give in/Admit
Takomst - Future
Taksy - Taxi/Cab
Taktyk - Tactic
Talint - Talent
Tankewol - Thank you
Tankje - To thank
Tarieding - Preparation
Tarikke - Reach out
Tarre - Tar
Tasicht - Supervision
Tasizze - Promise
Tastean - To allow/Permit
Tastimming - Permission
Te - To
Teakel - Hoist
Tean - Toe

Teantsje - Smaller
Teannen - Toes
Tebek - Back
Without turning around
Tee - Tea
Teffens - Besides
Tegearre - Together
Teie - Thaw/Melt
Tekenje - Draw
Ik, wy, jim, sy, jo
Tekenst - Draw
Tekent - Draws
Hy, sy, it
Tekken - Blanket
Tekst - Text
Telefyzje - Television/TV
Tema - Theme
Temperatuer - Temperature
Temûk - Secretly/Secret
Tenei - From now on/Afterwards
Tewâdzje - Trample
Thús - Back home/At home
Thússide - Homepage
Ticht - Shut/Closed
Tichtby - Nearby/Closeby
Tiden - Times
Tidens - During
Tige - Very
Tige tank - Thank you very much
Tiger - Tiger
Tiid - Time
Tiidkrapte - Lack of time
Tiidrek - Era
Tiidwurd - Verb
Tiidwurds - Verbs
Tiisdei - Tuesday
Til - Lift
Ik
Tille - Lift
Wy, jim, sy, jo
Tillefoan - Telephone/Phone/Mobile
Tilst - Lift
Tilt - Lifts
Hy, sy, it
Timmerman - Carpenter
Tin - Thin

Tinne - Adjective
Tink - Think
Ik
Tink derom - Watch out
Tinkber - Thinkable
Tinke - Think
Wy, jim, sy, jo
Tinker - Thinker
Tinkst - Think
Tinkt - Thinks
Hy, sy, it
Tins - Thought

Thochta - Old Frisian
Tinzen - Thoughts
To - To
Older
Toan - Tone
Toane - To show
Toar - Droughty/Arid
Toarn - Thorn
Toarst - Thirsty
Tobek - Back
Older
Tochst - Thought
Tocht - Thought
Ik, hy, sy it
Tochten - Thought
Wy, jim, sy, jo
Toefke - Tip/Gratuity
Toer - Tower

Toerke - Smaller

Tor - Old Frisian
Togearre - Together
Older
Tôgje - Tow/Drag
Tokke - Limb/Branch
Tolve - Twelve
Tonge - Tongue
Tonger - Thunder
Tongerje - To thunder
Tongersdei - Thursday
Tosk - Tooth
Toskeboarstel - Toothbrush
Toskedokter - Dentist
Toskeguod - Toothpaste
Tosken - Teeth
Toskepasta - Toothpaste
Toskepoetsersguod - Toothpaste
Trachter - Funnel
Treast - Consolation/To comfort
Tredde - Third
Trein - Train
Treppe - Stairs
Trettjin - Thirteen
Tried - Wire

Triedsje - Smaller
Triedden - Wires
Trije - Three
Triuw - Push
Ik
Triuwe - Push
Wy, jim, sy, jo
Triuwst - Push
Triuwt - Pushes
Hy, sy, it
Troan - Throne
Troch - Through

Thruch - Old Frisian
Trochsette - Carry through
Trochsichtich - Transparent

Trochsichtige - Adjective
Trompet - Trumpet
Tropysk - Tropical
Tropyske - Adjective
Trui - Sweater
Tsien - Ten
Tsiis - Cheese
Tsjeaf - Thief
Tsjeafte - Theft
Tsjeak - Jaw
Tsjefte - Theft
Tsjep - Pretty
Tsjerke - Church
Tsjerken - Churches
Tsjerkhôf - Graveyard/Churchyard/Cemetery
Tsjil - Wheel
Tsjildich - Helpful
Tsjillen - Wheels
Tsjin - Against/To
Tsjinfalle - Disappointing
Tsjinhâlde - Hold back/Stop
Tsjinkomme - Come across
Tsjinsin - Reluctantly
Tsjinsprekke - Contradict
Tsjinst - Shift/Service
Tsjint - Duty
Tsjintplicht - Conscription
Tsjintwurdich - Nowadays
Tsjinwyn - Headwind/Crosswind
Tsjirl - Dude
Tsjoch - Cheers
Tsjoen - Spell
Tsjoender - Wizard
Tsjoenderij - Sorcery
Tsjok - Thick/Fat
Tsjûge - Witnesses
Tsjuster - Dark/Darkness
Tûk - Smart/Bright/Clever
Tûke - Limb/Branch
Tún - Garden/Yard
Tunen - Gardens
Tusk - Tooth
Tusken - Between/Betwixt

Twisk - Old Frisian
Tuskentiid - Mean time/Interim
Tútsje - Kiss
Twa - Two
Twadde - Second
Tweintich - Twenty
Twing - Force
Ik
Twingst - Force
Twirje - Whirl
Twirrewyn - Whirlwind
Tydlik - Temporarily
Tyngje - Notify/Report


Submit a Word