iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 209 Words in this directory beginning with the letter W.
Wa - Who

Hwā - Old Frisian
Waar - Weather
Waarberjocht - Weather forecast
Waard - Became
Ik, hy, sy, it
Waarden - Became
Wy, jim, sy, jo
Waardst - Became
Waarm - Warm

Waarme - Adjective
Wachtsje - Wait
Wachtwurd - Password
Wâd - Kick
Wâld - Woods/Forest
Walfisk - Whale
Wâlnút - Walnut
Wannear - When

Hwērsā - Old Frisian
Want - Because

Hwand - Old Frisian
Wapen - Weapon/Gun
Wēpen - Old Frisian
Warber - Active
Warch - Sleepy/Tired
Warskôgest - Warn
Warskôget - Warns
Hy, sy, it
Warskôging - Warning
Warskôgje - Warn
Ik, wy, jim, sy, jo
Waskbear - Raccoon/Wash-bear
Waskest - Wash
Hy, sy, it
Wasket - Washes
Hy, sy, it
Waskje - Wash
Ik, wy, jim, sy, jo
Wat - What

Hwet - Old Frisian
Weach - Wave
Weagen - Waves
Weagje - Dare
Weak - Weak
Weard - Worth
Wearlich - Devil
Wearwolf - Werewolf
Wearze - Disgust
Webbe - Web
Webside - Website
Webstee - Website
Wedstriid - Match/Game
Wedzje - Bet
Weefsel - Tissue
Weeshûs - Orphanage/Orphan house
Wegen - Roads

Wegen - Old Frisian
Wegering - Refusal
Wegerje - Refuse
Wei - Way/Road
Weidwaan - Put away
Weilitte - Omit/Leave out
Wein - Wagon/Car
Weinsiik - Car sick
Weiwurde - Be removed/To disappear
Wekje - Soak
Wekker - Awake
Wakia - Old Frisian
Wenje - Live
Ik, wy, jim, sy, jo
(As living in a house)
Wenkeamer - Living room
Wennest - Live
Wennet - Lives
Hy, sy, it
Wenning - Apartment/Residence/Dwelling
Wenstich - Usual
Wente - Apartment/Residence/Dwelling
Wer - Again
Wêr - Where

Hwēr - Old Frisian
Werhelje - Repeat
Werjefte - Display
Werom - Back
Wêrom - Why

Hwērum - Old Frisian
Weromgean - Get back
Weromhelje - Retrieve
Weromjaan - Give back
Weromkomme - Coming back
Wersjen - Reunion
West - West
Westlik - Western
Wetich - Know-it-all
Wetter - Water

Wetir - Old Frisian
Wetterfal - Waterfall
Wetterholle - Waterhead
Wetterstof - Hydrogen
Wetterticht - Waterproof
Wêze - To be
Wêzen - Creature
Whylst - While
Older
Wichtich - Important

Wichtige - Adjective
Wie - Was
Ik, hy, sy, it
Wiene - Were
Wy, jim, sy, jo
Wier - True
Wierheid - Truth
Wierk - Incense
Wiersizster - Fortune teller
Female
Wiersizze - Fortune telling
Wiersizzer - Fortune teller
Male
Wierskynlik - Probably

Wierskynlike - Adjective
Wiest - Were
Wiet - Wet

Wiete - Adjective
Wiid - Wide

Wide - Adjective
Wiif - Wife/Woman

Wyfke - Smaller
Wiis - Wise
Wize - Adjective
Wiisheid - Wisdom
Wiismeitsje - Make believe
Wike - Week
Wikel - Falcon
Wikker - Fortune teller
Male
Wikselje - To switch/Change
Wikseljild - Change
Money back
Wikster - Fortune teller
Female
Wille - Pleasure/Fun
Wilskrêft - Willpower
Win - Win
Ik
Winkel - Shop
Winne - Win
Wy, jim, sy, jo
Winsk - Wish
Winsken - Wishes
Winskest - Wish
Winsket - Wishes
Hy, sy, it
Winskje - Wish
Ik, wy, jim, sy, jo
Winst - Win
Wint - Wins
Hy, sy, it
Winter - Winter
Wintersliep - Hibernation/Dormancy
Wis - Sure
Wisânsje - Habit/Manner
Wiskje - Delete
Wiskunde - Mathematics
Wit - Know
Ik
Wit - Knows
Hy, sy, it
Witst - Know

Witte - Know
Wy, jim, sy, jo
Wittenskip - Science
Wittenskiplik - Scientifically/Scientific

Wittenskiplike - Adjective
Wiziging - Change/Modification/Adjustment
Wjekke - Wake/Ice Hole
Wjerhâlde - Withhold/Hold back
Wjerljocht - Lightning
Wjerlûd - Echo
Wjerstân - Resistance
Wjerstean - Withstand/To resist
Wjirm - Worm
Wjirmen - Worms
Wjuk - Wing
Wjukje - Flying
Birds flying
Wjukken - Wings
Woansdei - Wednesday
Woarst - Sausage
Woartel - Carrot
Woartels - Carrots
Woastine - Desert
Woastyn - Desert
Wōstene - Old Frisian
Woe - Wanted
Ik, hy, sy, it
Woene - Wanted
Wy, jim, sy, jo
Woest - Wanted
Wol - Want
Ik
Wol - Wants
Hy, sy, it
Wol - Wool
Wolf - Wolf
Wolk - Cloud

Wolkje - Smaller
Wolken - Clouds

Wolken - Old Frisian
Wolkom - Welcome

Welkoma - Old Frisian
Wolle - Want
Wy, jim, sy, jo
Wollen - Wanted
Present Perfect
Wolris - Ever/Sometimes
Wolst - Want

Wolven - Wolves
Wolwêzen - Welfare
Wraak - Revenge/Revanche/Vengeance
Wrakselje - Wrestle
Wrâld - World

Wrald - Old Frisian
Wrâldstêd - World city
Wrekker - Avenger
Wriggert - Demon
Wriuwing - Friction
Wûn - Won, Wound
Wûne - Adjective Wunde - Old Frisian
Wûnder - Wonder/Miracle

Wunder - Old Frisian
Wûnderbaarlik - Wonderful/Amazing/Lovely
Wûnderbaarlike - Adjective
Wûnderbaerlik - Wonderful/Amazing/Lovely
Older
Wur - Become
Ik
Wurch - Sleepy/Tired
Wurd - Word

Wurdsje - Smaller
Wurdboek - Wordbook/Dictionary

Wurdboekje - Smaller
Wurde - Become
Wy, jim, sy, jo
Wurdearje - Appreciate
Wurden - Words
Wurdfierder - Spokesman
Wurdskat - Vocabulary
Wurdst - Become

Wurdt - Becomes
Hy, sy, it
Wurk - Work, Job
Wurker - Worker
Wurkest - Work

Wurket - Works
Hy, sy, it
Wurkje - Work
Ik, wy, jim, sy, jo
Wurkleas - Jobless/Unemployed
Wurklist - Agenda
Wurksiker - Job seeker
Wurkwize - Method/Technique
Wy - We
Wī - Old Frisian
Wykein - Weekend
Wyld - Wild

Wylde - Adjective
Wyldens - Wildness/Ferocity
Wyldernis - Wilderness
Wyldfrjemde - Complete stranger
Wylst - While
Wyn - Wind/Wine

Wind - Old Frisian
Wynbrau - Eyebrow
Wynkrêft - Windpower
Wynmûne - Windmill
Wynskerm - Windshield
Wyt - White

Wite - Adjective
Wytsing - Viking
Wytsings - Vikings


Submit a Word