iframe

A B D E F G H I J K L M N O P R S T Ú V W Y | Submit a Word
There are currently 49 Words in this directory beginning with the letter Y.
Yllustraasje - Illustration
Ymmigraasje - Immigration
Ymmigrant - Immigrant
Ymmigrearje - Immigrate
Ymport - Import
Ymposten - Taxes
Ympresje - Impression
Yn - In/Into
Ynbringe - Bring in/Insert
Ynbyldzje - Imagine
Ynderlik - Inwardly/Internal
Yndied - Indeed
Yndieling - Layout
Ynfeksje - Infection
Ynfektearje - Infect
Ynfiere - Input/Enter
Ynformaasje - Information
Ynformearje - Inform/Inquire
Ynjitte - Pour in
Ynkoarten - Soon
Ynkomsten - Income
Ynlade - Download
Ynlieding - Preface/Opening
Ynlûke - Withdraw/Revoke
Ynrjochting - Design
Ynsekt - Insect
Ynskeakelje - Enable
Ynskriuwe - Sign up/Enrol
Ynspiraasje - Inspiration
Ynspuitsje - Inject
Ynstallearje - Install
Ynstee - Instead

Yn stee - Variation
Instêd - Old Frisian
Ynstelle - Setting up/Adjust
Ynstinkt - Instinct
Ynstoarte - Collapse
Ynstruksje - Instruction
Ynteressearje - Interested
Ynternasjonaal - International

Ynternasjonale - Adjective
Yntinke - Imagine
(I can imagine)
Yntroduksje - Introduction
Yntsjindiel - On the contrary
Ynvestearje - Invest
Ynvestearre - Invested
Ynwenner - Resident
Yslân - Iceland
Yslik - Scary
Yt - Eat
Ik, hy, sy, it
Ytber - Eatable/Edible
Ytst - EatSubmit a Word